oysteinrandesund 2021-03-08 14:33:02

Budsjett

BUDSJETT

Randesund idrettslag utarbeider en intern kalender («årshjul») for gjennomføring av årets økonomirutiner og alle frister settes i henhold til disse rutinene. Det er økonomiansvarlig/kasserer som følger opp for økonomien mellom styremøtene.

Randesund idrettslag utarbeider et budsjett som inneholder alle hovedposter i regnskapet. Budsjettet vedtas på Randesund idrettslags årsmøte og følges opp av styret gjennom året. Randesund idrettslag bruker forenklet norsk standard kontoplan og alle Randesund idrettslags grupper benytter de samme kontoklassene. Budsjett for de enkelte grupper skal alltid godkjennes av hovedstyret.

For å sikre god økonomistyring registreres budsjettene i regnskapssystemet slik at regnskapet kan sammenlignes med årets budsjett, både overordnet for Randesund idrettslag og på gruppenivå.

Følgende punkter er viktige ved budsjettering i Randesund idrettslag:

Inntekter:

-       Avtaler,

-       Sponsorkontrakter

-       Medlemslister.

-       Fjorårsregnskapet (årets) inntekt

-       «Årshjulet» for å avdekke om det er ytterligere nye aktiviteter som skaper inntekter.

Kostnader:

-       Fjorårets (årets) kostnader

-       Planlagte aktiviteter for kommende år

-       Kontrakter (for eksempel husleie)

Budsjettet skal være realistisk, og det skal ikke gå i underskudd med mindre det kan dekkes av positiv egenkapital. Man bør vedlegge en forklaring om man setter opp et budsjett som går i underskudd.

Ved usikkerhet bruker Randesund idrettslag det beste estimatet som er tilgjengelig på tidspunkt for budsjettarbeidet.

For at Randesund idrettslag til enhver tid skal kunne ha oversikt over at det har tilstrekkelig med midler på bankkonto, utarbeider Randesund idrettslag også et likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet hjelper Randesund idrettslag å holde orden på kontantbeholdningen gjennom året. Likviditetsbudsjettet utarbeides årlig men oppdateres hvert kvartal.

 

Randesund idrettslags Årshjul, Budsjett og Likviditetsbudsjett ligger som vedlegg til Randesund idrettslags økonomihåndbok.