oysteinrandesund 2021-03-08 14:31:46

Innledning - lover og bestemmelser

INNLEDNING

Hovedstyret i Randesund idrettslag har det overordnede ansvaret for klubbens økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Randesund idrettslag for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Randesund idrettslag fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:

-          Randesund idrettslag skal bruke og forvalte Randesund idrettslags midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte

-          Randesund idrettslag skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering

-          Randesund idrettslag skal ha en forsvarlig økonomistyring

Lover og bestemmelser

Randesund idrettslag er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lov. Randesund idrettslag er også pliktig til å følge andre norske lover og regler.

Sentrale lover er

-       NIFs lov

-       Randesund idrettslags egen lov

-       Regnskapsloven

-       Bokføringsloven

-       Revisorloven

-       Merverdiavgiftsloven

-       Arbeidsgiveravgiftsloven

Skattebetalerloven