oysteinrandesund 2021-03-08 14:34:01

Regnskap

REGNSKAP

Randesund idrettslag er regnskapspliktig og følger regnskapsloven

Fullmakter i Randesund idrettslag

Hovedstyret i Randesund idrettslag har delegert myndighet til enkelte personer i Randesund idrettslag. En oversikt over denne fullmaktsfordelingen finnes i Randesund idrettslags fullmaktsmatrise.

En oversikt over hva som inngår i hver enkelt rolle i Randesund idrettslags finnes i de ulike rollebeskrivelsene.

Fullmaktsmatrise og rollebeskrivelse for daglig leder og kasserer ligger som vedlegg til Randesund idrettslags økonomihåndbok.

Regnskapssystem og fakturasystem

 

Randesund idrettslag bruker følgende regnskapssystem: Uni Micro

_________________________________

_________________________________

Regnskapsbilag

Alle typer regnskapsbilag skal løpende leveres til klubbens økonomiansvarlig/kasserer, men senest innen fastsatt frist i årshjulet. For arrangementer eller andre aktiviteter skal bilag leveres til økonomiansvarlig umiddelbart etter gjennomføring.

Internregnskap for lag/grupper

Administrasjon/økonomiansvarlig bokfører alle kostnader og inntekter med avdelings/prosjektkoder for å spesifisere på gruppe- og lagsnivå. Det utarbeides et internregnskap for respektive grupper hvert kvartal.

Når gruppeleder mottar gruppens internregnskap regnskap kontrolleres dette mot gruppens budsjett. Dersom internregnskapet ikke stemmer (eller avviker vesentlig fra budsjettet) tar gruppeleder kontakt med administrasjonen, økonomiansvarlig eller gruppekasserer.

Avstemming av balansen (eiendeler og gjeld)

Randesund idrettslag avstemmer alle balanseposter minimum en gang pr år. Bankkonti avstemmes månedlig, offentlige avgifter (skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) pr termin og øvrige balansekonti på kvartalsnivå (eller oftere hvis behov).

Alle balanseposter skal avstemmes pr 31.12, og det er kun reelle eiendels- og gjeldsposter som skal stå i Randesund idrettslags balanse.

Balanseavstemming og bankavstemming ligger som vedlegg til Randesund idrettslags økonomihåndbok.

Årsregnskap

Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Randesund idrettslags årsregnskap inneholder resultatregnskap for hele Randesund idrettslag (inkludert gruppers årsresultater), en balanseoversikt (eiendeler og gjeld) samt et noteoppsett med pliktige (og relevante) opplysninger.

Årsregnskapet er signert av alle styrets medlemmer og fremlegges på Randesund idrettslags årsmøte i revidert versjon.

Randesund idrettslag utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.

Årsregnskapet og årsberetning ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Pr 31.12 går Randesund idrettslag gjennom sine regnskap for å:

-          Avsette for opptjente inntekter (inntekt som gjelder år 1, men man får den først innbetalt i år 2).

-          Periodisere forskuddsbetalte inntekter (man har mottatt innbetaling i år 1, men den gjelder for år 2).

-          Avsette for påløpte kostnader (kostnaden gjelder år 1, men faktura e.l. kommer ikke før i år 2)

-          Periodisere forskuddsbetalte kostnader (faktura betales i år 1, mens kostnaden gjelder år 2)

Økonomiske misligheter

Økonomiske misligheter er en fellesbetegnelse for tyveri, underslag i kasse og bank, korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, urettmessig belastning av private utgifter mm.

Hvis det er mistanke om økonomiske misligheter eller det avdekkes økonomiske misligheter i Randesund idrettslag, skal det søkes bistand hos f.eks. idrettskretsen, revisor, regnskapsfører og/eller kontrollutvalg