oysteinrandesund 2016-12-09 13:46:50

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av mars. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen henviser til at saksdokumentene som gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet

Årsmøtets oppgaver 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.                                                                                                                               

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50,  treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder

b)      4 styremedlem og 2 varamedlem

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)      Kontrollutvalg 2 medlemmer.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

I undergruppene skal det avholdes et årlig møte i forkant av årsmøtet. Møtet innkalles av gruppestyrer med minst en ukes frist. 

Det årlige møtet skal minimum:

  1. Behandle regnskap.
  2. Behandle gruppens årsberetning.
  3. Fastsette budsjett.
  4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
  5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.